Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály! I. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület neve: Együtt Közösen Egymásért Egyesület 2. Székhelye: 3078 Bátonyterenye Dobó út 108. 3. Az Együtt Közösen Egymásért Egyesület megyei hatáskörű, önálló jogi személy. Pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési jelöltet nem állít, nem támogat, és a jövően sem áll szándékában. II. Az egyesület céljai és tevékenysége Az egyesület céljai: Nógrád Megye városainak és falvainak, különösen Bátonyterenye területén a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, felnőttek, nagycsaládosok, különböző fogyatékkal élők segítése, életvitelük javítása érdekében, különböző karitatív, szabadidős, kulturális, hagyományőrző programok szervezése. A fent nevezett célcsoportnak kulturális, oktatási, sport, környezetismereti, honismereti, természetjárási, táborozási, gyermek és ifjúságvédelmi programok szervezése. E célok jegyében az Egyesület a következő tevékenységeket folytatja: • Közös programok szervezése (játszóház, ünnepek, jeles napok, kirándulások, fórumok). • Táborok szervezése, lebonyolítása. • A gyermekek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. • A hagyományok ápolása érdekében a szükséges eszközök beszerzése, a népi kismesterségek megismertetése a gyermekekkel és a szülőkkel. • Szakmai napok szervezése. • Szakmai anyagok és tanulási eszközök beszerzése, pótlása. • Továbbképzéseken való részvétel. • Kapcsolatfelvétel más Unióban hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel, alapítványokkal • Adomány gyűjtés az egyesület céljainak megfelelően. • Felzárkóztatás, korrepetálás, nyelvi képzés III. Az Egyesület tagsága A tagsági viszony minden olyan természetes és jogi személy számára nyitott, aki a fenti célok elérésében hatékonyan közreműködik. 1.) A tagsági viszony létrejön a belépési nyilatkozat aláírásával, illetve annak az Elnökség általi elfogadásával. 2.) A tagsági viszony megszűnik: - a természetes személy halálával - a jogi személy jogutód nélküli meg szűnésével - Az Elnökséghez benyújtott írásbeli kilépési nyilatkozat alapján. (A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.) - kizárással Az Elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az alapszabályban meghatározott célok megvalósítását szándékosan akadályozza, vét az elvárható etikai elvárások ellen. A kizárás ellen a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet. Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy aki / amely valamilyen módon támogatni kész az egyesület tevékenységét (anyagi, természetbeni, erkölcsi). Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. IV. A tagok jogai és kötelezettségei 1.) A tagok jogai: - Szavazati joggal részt vehetnek a közgyűlésen. - Az Egyesület keretein belül bármely tisztségre válaszhatók. - Részt vehetnek az egyesület programjain, rendezvényein. - Az egyesület tevékenységét érintő kérdésekben javaslatokat, előterjesztéseket tehet. 2.) A tagok kötelezettségei: - A közgyűlés által meghatározott tagsági díjat rendszeresen fizeti. - Az alapszabályban rögzítetteket illetve egyéb a tagokra vonatkozó szabályokat betartja. 3.) A pártoló tagok - A közgyűlésen véleményezési joggal részt vehetnek. - Javaslatot tehetnek az általuk nyújtott támogatás felhasználására. - Szavazati joggal nem rendelkeznek, az Elnökségbe nem választhatók V. Az egyesület szervezete 1. A közgyűlés Legfőbb szervezeti egysége az egyesület minden tagját magába foglaló közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a s-az ok és cél megjelölésével- írásban kéri. A közgyűlésen az egyesület valamennyi tagja részt vesz, jogi személy egy fővel képviseltetheti magát. Az egyesület legfelsőbb szervét össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A megismételt közgyűlést az eredeti –határozatképtelenség miatt elmaradt- közgyűlés időpontját követően 8 napon belül össze kell hívni. - A közgyűlés határozatképes, ha a tagság 50% + 1 fő jelen van. Amennyiben a kitűzött időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, a határozatképtelenség miatt újra összehívott közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a tagság 20%-ának, de legalább 5 fő jelenléte esetén határozatképes. - Határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. - Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. - A közgyűlést az Elnök vezeti. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: - az alapszabály elfogadása és módosítása - az Elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása, - a tagdíjak összegének meghatározása, - az éves munkaprogram fő irányainak meghatározása, - az éves beszámoló, költségvetés elfogadása, módosítása, - az egyesület feloszlásának más szervezettel való egyesülésének kimondása. 2. Elnökség Az egyesületirányító szerve, amely gondoskodik az alapszabályban foglaltak, valamint a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Az Elnökség a közgyűlések közötti időszakban dönt az egyesület mindazon ügyeiben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés határkörébe. Az Elnökség létszáma 3 fő: elnök, titkár és gazdasági ügyintéző. - Tagjait a közgyűlés nyílt szavazással 3 évre választja. - Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. - Munkájába további tagokat, vagy külső szakértőket is bevonhat. - Határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. Az elnökség hatáskörébe tartozik: - belső működési rendjének meghatározása, - szakértők felkérése, megbízása, - az éves program előkészítése, költségvetés elkészítése, végrehajtás szervezése, - döntés a tagfelvételi kérelmekről, törlésekről és kizárásról. 3. Az elnök - ellátja az egyesület irányítását és képviseletét, - összehívja és vezeti a közgyűlést és az elnökség üléseit, - aláírási és utalványozási jogköre van, - a gazdasági ügyintézővel együttesen rendelkezik az egyesület bankszámlája felett, - ellenőrzi az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását és a hozott határozatok végrehajtását. - vezeti és szervezi az Elnökség munkáját - az egyesület nevében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 4. A titkár - Ellátja az egyesület működése során felmerülő ügyintézői, szervezési, adminisztratív feladatokat. - Az elnök akadályoztatása esetén képviseli a szervezetet. - Az elnök akadályoztatása esetén az elnök jogkörével rendelkezik. - Tevékenységét az Elnökség által meghatározott módon végzi, az elnök irányításával. 5. A gazdasági ügyintéző - Feladata a szervezet pénzügyi adminisztrációs anyagainak vezetése és a szervezet vagyonának kezelése. - Munkájáról beszámol az elnökségnek, munkáját az elnökség ellenőrzi. VI. Az Egyesület gazdálkodása 1.) Az Egyesület a bíróság általi jogerős nyilvántartásba vétellel jön létre és a jogerős végzéssel történt bírósági nyilvántartásba vétellel kezdheti el működését. 2.) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik. 3.) A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4.) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 5.) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő módon folytathat. 6.) Az Egyesület működése felett a Nógrád Megyei Főügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. VII. Az Egyesület képviselete 1.) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel. 2.) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni. VIII. Az Egyesület megszűnése (1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja. (2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. (3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. Bátonyterenye, 2008. március .25 _

Birósági nyilvántartási szám:1609____________________________________

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.